اساتید آموزشگاه مینو سپهر:

مسترکلاس

آواز - مسترکلاس

سنتور

سنتور

فلوت - ارف

تار - سه تار - تنبک - دف - دیوان

ارف - مادر و کودک

پیانو

گیتار

ویلون                                                                                    آموزش:پیانو.گیتار.ویلون.فلوت.سنتور.تار.سه تار.دیوان.تنبک.دف.آواز.ارف

(ارانه دهنده کلاسهای مادروکودک و موزیک تراپی(درمان افسردگی 

(ارف،مادروکودک وموزیک تراپی زیرنظرروانشناس می باشد)

برگشت