* دراین خاک،دراین پاک،به جز عشق،به جزمهر،دگرهیچ نکاریم*

                                             

لاکوک

لاکوک

سل کوک

سل کوک

ورزنده

سنتور سبک استاد ورزنده

اساتید راسخ و کامکار و ندیمی

اساتید مشکاتیان و راسخ

اساتید مشکاتیان و راسخ

اساتیدگنجه ای و راسخ

اساتید گنجه ای و راسخ

استادحافظي و راسخ

استاد حافظي و راسخ

استاد ظریف و راسخ

استاد ظریف و راسخ

اساتیدمقدسي راسخ ثابت

اساتید مقدسي،راسخ،ثابت

اساتيد

اساتيد

استاد ترابی و راسخ

استاد ترابی و راسخ

اساتید راسخ و کامکار ها

اساتید راسخ و کامکار ها

اساتید آقایی و راسخ

اساتید آقایی و راسخ

اساتید کیائی و کرمانی و راسخ

اساتید راسخ،کرمانی،کیایی

اخبار 

آدرس : ایران ، تهران ، لویزان ، خ فرشادی ، خ طجرلو ، کوچه برادران ابهری ، پلاک 47