بیوگرافی

 

دکتر محسن راسخ:در20مرداد ماه سال1332درمحله سعادت تهران درخانواده ای هنردوست وبا ذوق ديده به جهان گشود وى ازدوران نوجوانى علاقه خاصى به موسيقى داشت ونزداستاداسدالله ملك به يادگيرى نواختن ويولون پرداخت وکمی بعد به شاگردی حسین ملک برای آموختن سنتور روی آورد.باگذشت زمان به خاطرعلاقه وذوق سازسازى شروع به ساختن آلات موسیقی نمودوازراهنمايى اساتيدمختلفى بهره بردوبه شاگردى اساتيدگرانقدرى ازجمله ابراهيم قنبرى مهرومهدى ناظمى پرداخت.وی درساخت ساز توجه زيادى به خوش صدابودن آن داردواستفاده ازچوب مناسب وخشك وجنس به كاررفته درآن راهمواره موردتوجه قرارداده است واعتقادداردانسان هاى كه درزمينه موسيقى فعاليت مى كنندبايدداراى دلى پاك وروحيه اى لطيف باشندودرساختن سازهاى سنتور،كمانچه،قانون،سه تاروويولون آشنايى كامل دارد و همواره کوشش نموده از تولید انبوه و به اصطلاح سری کاری بدور باشد و سازی بی عیب و نقص وخوش صدا تحویل هنردوستان واساتید موسیقی دهد.ايشان دارای مدرك درجه يك هنری ازطرف شورای ارزشيابی هنرمندان می باشند.بخشی ازآلبوم های که اساتید و هنر دوستان باکارهای ساخت ایشان ضبط نموده اندعبارتند از:سبزه زارمیلادکیایی،شورم راپشنگ کامکارقطعه شور،رقص آشفته حسین پرنیا،یادباد و زبعدما سیامک آقایی،راز مسعود میرزایی،همدلی کاوه بانج شفیعی،به یاد شیدا بهزاد ندیمی،انگاره فراق کیارش داودی،شعرزن نسترن هاشمی،خطاب به پروانه ها فرنازمدرسی،بزم حریفان وتلاتم سهیل حسنوی .مهندس مصطفى راسخ :در23بهمن ماه سال1361درتهران متولد شد از همان دوران كودكى عشق به ساختن ونواختن سازدراو رشدمى كرد تازمانى كه قدرت دست گرفتن ابزاررابدست آورد وپدرشروع كردبه راهنمايى هاى اوليه.درسال1372باتشويق پدرفراگيرى تمبك را نزد استاد داودياسرى هنرمندباارزش آغازكرد ضمن فراگيرى اصول نواختن تمبك به فراگيرى سازسازى نزدپدر پرداخت.پس ازچندسال رفتن مرتب برسركلاس درس استادياسرى دوره نوازندگى تمبك به اتمام رسيدوباكسب اجازه استادشروع كرد به تدريس اين ساز.بعدازاتمام دوره متوسطه به خدمت مقدس سربازى رفت وبعدازپايان خدمت مجوزتدريس خودراازوزارت فرهنگ ارشاداسلامى گرفت وبه عضويت خانه موسيقى درآمدودرآموزشگاه هاى مختلفى ازجمله آموزشگاه حجازى ونیما ومینوسپهرشروع به تدريس كردوبه خاطرعلاقه اى كه به صداى تارداشت آموزش تاررازيرنظراستادگرانقدرجناب آقاى هوشنگ ظريف دوره مقدماتی رانزداستاد رامين كاكاوندشروع كردوپس ازبه پايان رسيدن دوره مقدماتی برای يادگيری دوره عالی به شاگردی استاد هوشنگ ظریف درآمد،درضمن ازآموزش های استادفريدون حافظی بهره برده است وتئوری موسیقی رانزداستادمصطفی کمال پورتراب فراگرفت وسازسازى راهمچنان ادامه دادودرزمينه سازسازى ساختن سنتوروسه تاررابه صورت حرفه اى دنبال كرد درضمن بانواختن سازديوان،دف آشنايى دارد،آموزش ديوان رازيرنظراستادارسلان كاوه دنبال كردودف رابااستفاده ازخودآموزها ونوارهاى آموزشى فراگرفت.

 

 دست خط اساتید

اخبار